Di động:

Windows Hacking Rundll32 Shortcuts Không rõ

27/12/2009 02:16 | lpag | Khác | Nhận xét(0) | Đọc(5713)
   Nguồn: Tự viết || Sưu tầm | Lớn | Vừa | Nhỏ
"rundll32 shell32,Control_RunDLL" - Run Control Panel

"rundll32 shell32,OpenAs_RunDLL" - Mở cửa sổ 'Open With...'

"rundll32 shell32,ShellAboutA Info-Box" - Mở 'About Window Window'

"rundll32 shell32,Control_RunDLL desk.cpl" - Open Display Properties

"rundll32 user,cascadechildwindows" - Xếp tầng tất cả cửa sổ

"rundll32 user,tilechildwindows" - Minimize All Child-Windows

"rundll32 user,repaintscreen" - Refresh Desktop

"rundll32 shell,shellexecute Explorer" - Re-Start Windows Explorer

"rundll32 keyboard,disable" - Lock The Keyboard

"rundll32 mouse,disable" - Disable Mouse

"rundll32 user,swapmousebutton" - Swap Mouse Buttons

"rundll32 user,setcursorpos" - Set vị trí con trỏ sang (0,0)

"rundll32 user,wnetconnectdialog" - Hiển thị cửa sổ 'Map Network Drive'

"rundll32 user,wnetdisconnectdialog" - Hiển thị cửa sổ 'Disconnect Network Disk'

"rundll32 user,disableoemlayer" - Hiển thị cửa sổ BSOD
chú ý '''(BSOD) = Blue Screen Of Death '''

"rundll32 diskcopy,DiskCopyRunDll" - Hiển thị cửa sổ Copy Disk

"rundll32 rnaui.dll,RnaWizard" - Run 'Internet Connection Wizard', Nếu run với "/1" - silent mode

"rundll32 shell32,SHFormatDrive" - Run cửa sổ 'Format Disk (A)'

"rundll32 shell32,SHExitWindowsEx -1" - Restart Windows Explorer

"rundll32 shell32,SHExitWindowsEx 1" - Shut Down Computer

"rundll32 shell32,SHExitWindowsEx 0" - Logoff Current User

"rundll32 shell32,SHExitWindowsEx 2" Reboot nhanh Windows9x

"rundll32 krnl386.exe,exitkernel" - Bắt Windows 9x Exit

"rundll rnaui.dll,RnaDial "MyConnect" - Run 'Net Connection' Dialog

"rundll32 msprint2.dll,RUNDLL_PrintTestPage" - Choose & Print Test Page của Printer hiện thời

"rundll32 user,setcaretblinktime" - Set tốc độ của con trỏ

"rundll32 user, setdoubleclicktime" - Set tốc độ DblClick

"rundll32 sysdm.cpl,InstallDevice_Rundll" - Search For non PnP Devices

Nguồn: Sổ tay xử lý sự cố

  Đánh giá nội dung
Vui lòng đánh giá nội dung này nếu bạn thấy hay. Cám ơn bạn!

Bài viết số 302 đã được: 4.9/10 (7 Đánh giá)

Edit & develop by LPAg v1.0.3.1376006758 [+] Từ khóa: LPAg, Computer, Mobile, Software, Hardware